DOSEN DAN MATA KULIAH YANG DIAMPU

JURUSAN BAHASA DAN SASTRA ARAB FAKULTAS ADAB

 IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Dosen Tetap

NO.

NAMA/NIP

PANGKAT

GOL.

PENDIDIKAN

 

MATA KULIAH YANG DIAMPU

 

 

FUNGSIONAL

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

5

1

Drs. H. Taufiq Ahmad Dardiri, S.U.

Lektor Kepala

IV/c

S1 Jur. BSA Fak Adab

1

Nusus Adab Hadits

 

NIP. 150178159

 

 

IAIN Suka. Yk

2

Adab Mahjar

 

 

 

 

S2 Sastra UGM Yk

3

Bahasa Arab II

 

 

 

 

 

4

Nazariyatut Tarjamah

 

 

 

 

 

5

Tatbiqut Tarjamah

 

 

 

 

 

6

Kajian Naskah Nusantara

 

 

 

 

 

7

Filsafat Umum

 

 

 

 

 

8

Nusus Adab Klasik

 

 

 

 

 

9

Sastra Islam Indonesia Modern

 

 

 

 

 

10

Sastra Islam Indonesia Klasik

 

 

 

 

 

11

Metode Penelitian Bahasa

 

 

 

 

 

 

 

2

Dr. H. Ismail Lubis, MA

Lektor Kepala

IV/c

S1 Jur. BSA Fak Adab

1

Nahwu II

 

NIP. 150110382

 

 

IAIN Suka Yk

2

Tarikh Adab Hadits

 

 

 

 

S2. Pendidikan IAIN

3

Bahasa Arab

 

 

 

 

S3. Studi Islam IAIN

4

Diris I

 

 

 

 

 

5

Nahwu I

 

 

 

 

 

6

Nahwu Sharaf I

 

 

 

 

 

7

Qowaidul Imla' wal Khat

 

 

 

 

 

8

Metode Penelitian Sastra I

 

 

 

 

 

9

Tarikh Adab III

 

 

 

 

 

10

Bahasa Arab III

 

 

 

 

 

11

Tarikh Adab II

 

 

 

 

 

 

 

3

Drs. H. Sugeng Sugiyono, M.A.

Lektor Kepala

IV/c

S1 Jur. BSA Fak Adab

1

Tatbiqul Insya'

 

NIP. 150209989

 

 

IAIN Suka Yk

2

Nazariyatul Insya'

 

 

 

 

S2 Pendidikan IAIN

3

Bahasa Arab

 

 

 

 

S3 (Proses) IAIN

4

Bahasa Inggris

 

 

 

 

 

5

Bahasa Inggris I

 

 

 

 

 

6

Sosiologi Bahasa

 

 

 

 

 

7

Nazariyatul Tarjamah

 

 

 

 

 

8

Tatbiqut Tarjamah

 

 

 

 

 

9

Filsafat Bahasa

 

 

 

 

 

10

Muthalaah IV

 

 

 

 

 

 

 

4

Dr. Alwan Khoiri,M.A

Lektor Kepala

IV/b

S1 Jur. BSA Fak Adab

1

Bahasa Inggris

 

NIP.150235858

 

 

S2 IAIN Jkt

2

Ilmu Tasawuf

 

 

 

 

S3 IAIN Jkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Drs. Bermawy Munthe, MA

Lektor Kepala

IV/b

S1 Jur. BSA Fak Adab

1

Bahasa Inggris

 

NIP. 150221323

 

 

IAIN Suka Yk

2

Nusus Adab Hadits

 

 

 

 

S2 Pendidikan IAIN

3

Nusus Adab II

 

 

 

 

S3 (Proses) IAIN

4

Nusus Adab Klasik

 

 

 

 

 

5

SPPI I

 

 

 

 

 

6

SPPI III

 

 

 

 

 

 

 

6

Dr. H. Ahmad Abd. Syakur, MA

Lektor Kepala

IV/a

S1 Jur. BSA Fak Adab

1

Tarikh Adab Jahili

 

NIP. 150169766

 

 

IAIN Suka Yk

2

Madkhal Fi Fiqh Lughah

 

 

 

 

S2 AF IAIN Suka

3

Bahasa Inggris

 

 

 

 

S3 Studi Islam IAIN

4

Tarikh Adab Klasik

 

 

 

 

 

5

Tarjamah Arab Indonesia

 

 

 

 

 

6

Mabahis Fiqh al Lughah

 

 

 

 

 

7

Fiqh Lughah II

 

 

 

 

 

8

Naqd Adab II

 

 

 

 

 

9

Tarikh Adan IV

 

 

 

 

 

10

Ulumul Hadis

 

 

 

 

 

 

 

7

Dra. Hj. Kartini Pulungan

Lektor Kepala

IV/a

S1 Jur. BSA Fak Adab

1

Sejarah Agama -agama

 

NIP. 150104161

 

 

IAIN Suka Yk

2

Bahasa Arab

 

 

 

 

 

3

Dirasah Islamiyah III

 

 

 

 

 

 

 

8

Drs. H. M. Syakir Ali

Lektor Kepala

IV/a

S1 Jur. BSA Fak Adab

1

Ilmu Bayan

 

NIP. 150178235

 

 

IAIN Suka Yk

2

Ilmu Badi'

 

 

 

 

S2 (Proses) UGM

3

Sejarah Agama -agama

 

 

 

 

 

4

Balaghah IV

 

 

 

 

 

5

Khitobah

 

 

 

 

 

6

Filsafat Bahasa

 

 

 

 

 

7

Insya' Muwajah

 

 

 

 

 

8

Sosiologi Bahasa

 

 

 

 

 

9

Dirasah Islamiyah II

 

 

 

 

 

10

Ilmu Ma'ani

 

 

 

 

 

11

Nahwu I

 

 

 

 

 

12

Muthalaah I

 

 

 

 

 

13

Ulumul Hadis

 

 

 

 

 

14

Filologi

 

 

 

 

 

 

 

9

Drs. H. Muhammad Muqaddas, Lc. M.Ag.

Lektor Kepala

IV/a

S1 Jur. BSA Fak Adab

1

Ilmu Bayan

 

NIP.150204473

 

 

IAIN Suka Yk

2

Naqdul Adab

 

 

 

 

S1  Al-Azhar

3

Tatbiqul Insya'

 

 

 

 

S2 AF  IAIN Suka

4

Tarjamah Arab-Indonesia

 

 

 

 

 

5

Tarjamah Indonesia-Arab

 

 

 

 

 

6

Ilmu Badi'

 

 

 

 

 

7

Ilmu Kalam

 

 

 

 

 

8

Balaghah I

 

 

 

 

 

9

Balaghah III

 

 

 

 

 

10

Muthalaah

 

 

 

 

 

11

Ijazul Qur'an

 

 

 

 

 

 

 

10

Drs. Bachrum Bunyamin,M.A

Lektor Kepala

IV/a

S1 Jur. BSA Fak Adab

1

Ilmu Tasawuf

 

NIP.150201895

 

 

IAIN Suka Yk

2

Nazariyatut Tarjamah

 

 

 

 

S2 AF IAIN Suka

3

Tatbiqut Tarjamah

 

 

 

 

 

4

Nusus Adab Hadits

 

 

 

 

 

5

Tarikh Adab Jahili

 

 

 

 

 

6

Bahasa Arab

 

 

 

 

 

7

Tarjamah Fauriyah

 

 

 

 

 

8

Tarjamah Arab Indonesia I

 

 

 

 

 

9

Penulisan Naskah Sastra

 

 

 

 

 

10

Qowaidul Imla' wal Khat

 

 

 

 

 

11

Ulumul Hadis

 

 

 

 

 

 

 

11

Drs. Marjoko, M.Ag

Lektor Kepala

IV/a

S1 Jur. BSA Fak Adab

1

Ta'bir Safawi

 

NIP.150232845

 

 

IAIN Suka Yk

2

Ilmu Badi'

 

 

 

 

S2 Pendidikan IAIN

3

Balaghah

 

 

 

 

 

4

Muthalaah

 

 

 

 

 

5

Bahasa Arab

 

 

 

 

 

6

Insya' II

 

 

 

 

 

7

Filologi dan Morfologi

 

 

 

 

 

8

Insya' Hurr II

 

 

 

 

 

9

Ilmu Bayan

 

 

 

 

 

 

 

12

Dr. H. Sukamta, MA.

Lektor

III/d

S1 Jur. BSA Fak Adab

1

Ta'bir Syafawi

 

NIP. 150021270

 

 

IAIN Suka Yk

2

Membahas Kitab Kuno

 

 

 

 

S2 Pendidikan IAIN

3

Nazariyatul Insya'

 

 

 

 

S3 Studi Islam IAIN

4

Sharaf

 

 

 

 

 

5

Tarjamah Indonesia Arab I

 

 

 

 

 

6

Tarjamah II

 

 

 

 

 

 

 

13

Drs.H.Moh Pribadi, MA.,M.Si.

Lektor

III/d

S1 Jur. BSA Fak Adab

1

Metode Penelitian

 

NIP.150266739

 

 

IAIN Suka Yk

2

Bahasa Arab

 

 

 

 

S2 Sudan

3

Muthalaah I

 

 

 

 

S2 Sosiologi UGM

4

Nahwu III

 

 

 

 

S3 (Proses) IAIN

5

Nahwu Sharaf III

 

 

 

 

 

6

Nahwu V

 

 

 

 

 

7

Insya' Hurr

 

 

 

 

 

8

Muthalaah II

 

 

 

 

 

9

Ta'bir Syafawi III

 

 

 

 

 

 

 

14

Drs. Khairon Nahdiyyin

Lektor

III/d

S1 Jur. BSA Fak Adab

1

Nayariyatut Tarjamah

 

NIP.150260363

 

 

IAIN Suka Yk

2

Tatbiqut Tarjamah

 

 

 

 

S2 (Proses) UGM

3

Adab Mahjar

 

 

 

 

 

4

Tarikh Adab Klasik

 

 

 

 

 

5

Tarikh Adab II

 

 

 

 

 

6

Studi Tokoh Sastra Arab

 

 

 

 

 

 

 

15

Drs. Sutaryo

Lektor

III/c

S1 Jur. BSA Fak Adab

1

Madkhal Fi Ilmi Lughah

 

NIP.150215585

 

 

IAIN Suka Yk

2

Bahasa Arab

 

 

 

 

S2 (Proses) UGM

3

Ilmu Lughah am II

 

 

 

 

 

4

Mabahis Ilmi Lughah

 

 

 

 

 

 

 

16

Drs. H Akhmad Patah,M.Ag

Lektor

III/c

S1 Jur. BSA Fak Adab

1

Tatbiqul Insya'

 

NIP.150235953

 

 

IAIN Suka Yk

2

Filologi

 

 

 

 

 S2 AF IAIN Suka

3

Arudl wa Qowafi

 

 

 

 

 

4

Muthalaah III

 

 

 

 

 

5

Tarjamah IV

 

 

 

 

 

6

Nazariyatut Tarjamah

 

 

 

 

 

7

Tatbiqut Tarjamah

 

 

 

 

 

 

 

17

Dra.Tatik Maryatut Tasnimah,M.Ag

Lektor

III/c

S1 Jur. BSA Fak Adab

1

Naqdul Adab

 

NIP.150241784

 

 

IAIN Suka Yk

2

Nahwu II

 

 

 

 

S2 AF IAIN Suka

3

Naqd Adab I

 

 

 

 

 

4

Muthalaah II

 

 

 

 

 

5

Adab Muqaran

 

 

 

 

 

 

 

18

Moh.Khanif Anwari,S.Ag

Lektor

III/c

S1 Jur. BSA Fak Adab

1

Tarikh Adab Hadits

 

NIP.150276307

 

 

IAIN Suka Yk

2

Ta'bir Safawi

 

 

 

 

S2 (Proses) IAIN

3

Studi Tokoh Sastra Arab

 

 

 

 

 

4

Metodologi Studi Islam

 

 

 

 

 

5

Qowaidul Imlak wal Khat

 

 

 

 

 

 

 

19

Drs.Zamzam Afandi,M.Ag

Lektor

III/c

S1 Jur. BSA Fak Adab

1

Tatbiqul Insya'

 

NIP.150266725

 

 

IAIN Suka Yk

2

Nazariyatut Tarjamah

 

 

 

 

S2 AF IAIN Suka

3

Tatbiqut Tarjamah

 

 

 

 

 

4

Filsafat Bahasa

 

 

 

 

 

5

Ta'bir Safawi

 

 

 

 

 

6

Bahasa Arab

 

 

 

 

 

7

Tarjamah Arab-Indonesia I

 

 

 

 

 

8

Nahwu I

 

 

 

 

 

9

Muthalaah III

 

 

 

 

 

 

 

20

Drs.Uki Sukiman,M.Ag

Lektor

III/c

S1 Jur. BSA Fak Adab

1

Filsafat Umum

 

NIP.150275038

 

 

IAIN Suka Yk

2

Filsafat Bahasa

 

 

 

 

S2 AF IAIN Suka

3

Bahasa Arab

 

 

 

 

 

4

Filsafat Bahasa

 

 

 

 

 

5

Bahasa Arab III

 

 

 

 

 

 

 

21

Drs.Hisyam Zaini,M.A

Asisten Ahli

III/b

S1 Jur. BSA Fak Adab

1

Bahasa Inggris

 

NIP.150249518

 

 

IAIN Suka Yk

2

Madkhal Fi Fiqh Lughah

 

 

 

 

S2 Leeds University

3

Fiqh Lughah II

 

 

 

 

 

4

Metode Penelitian Bahasa

 

 

 

 

 

 

 

22

Drs. Jarot Wahyudi MH, M.A.

Asisten Ahli

III/b

S1 Jur. BSA Fak Adab

1

Kewarganegaraan

 

NIP.150270854

 

 

IAIN Suka Yk

2

Ulumul Qur'an

 

 

 

 

S2 Mc. Gill

3

Bahasa Inggris

 

 

 

 

(Studi Islam)

4

Ijazul Qur'an II

 

 

 

 

 

 

 

23

Drs.Mustofa

Asisten Ahli

III/b

S1 Jur. BSA Fak Adab

1

Ilmu Kalam

 

NIP.150260460

 

 

IAIN Suka Yk

2

Muthalaah

 

 

 

 

S2 Sosiologi (Proses)

3

Muthalaah I

 

 

 

 

UGM

4

Filologi

 

 

 

 

 

 

 

24

Habib, S.Ag.

Asisten Ahli

III/b

S1 Jur. BSA Fak Adab

1

Bahasa Arab

 

NIP.150286372

 

 

IAIN Suka Yk

2

Ulumul Qur'an

 

 

 

 

S2  HI (Proses) IAIN

3

Nahwu II

 

 

 

 

 

 

 

25

Drs. H. Moh. Habib

Asisten Ahli

III/a

S1 Jur. BSA Fak Adab

1

Ulumul Hadits

 

NIP.150266738

 

 

IAIN Suka Yk

2

Ushul Fiqh

 

 

 

 

S2 AF (Proses) IAIN

3

Insya' Muwajah

 

 

 

 

 

4

Hadits

 

 

 

 

 

5

Hadits II

 

 

 

 

 

 

 

26

Yulia Nasrul Lathifi, S.Ag.

Asisten Ahli

III/a

S1 Jur. BSA Fak Adab

1

Filsafat Umum

 

NIP.150288308

 

 

IAIN Suka Yk

2

Bahasa Inggris

 

 

 

 

S2 Sastra (Proses)

 

 

 

 

 

 

UGM

 

 

27

Samsul Hadi, S.Ag.,M.Ag.

Asisten Ahli

III/a

S1 Jur. BSA Fak Adab

1

Ushul Fiqh

 

NIP.150299963

 

 

IAIN Suka Yk

2

Metode Penelitian

 

 

 

 

S2 AF IAIN

3

Metodologi Studi Islam

 

 

 

 

S3 (Proses) IAIN

 

 

28

Muhammad Walidin, S.Ag.

Assisten Ahli

III/a

S1 Jur. BSA Fak Adab

1

Ulumul Hadits

 

NIP.150294474

 

 

IAIN Suka Yk

2

Naqdul Adab

 

 

 

 

S2 Sastra (Proses)

 

 

 

 

 

 

UGM

 

 

29

Nur'ain, S.Ag.

Tenaga Pengajar

III/a

S1 Jur. BSA Fak Adab

1

Bahasa Arab

 

NIP.150293630

 

 

IAIN Suka Yk

2

Madkhal Fi Fiqh Lughah

 

 

 

 

S2 Pendidikan (Proses)

3

Mabahis Fiqh Lughah

 

 

 

 

IAIN Suka Yk

 

 

30

Ibnu Burdah,S,Ag,MA

Tenaga Pengajar

III/a

S1 Jur. BSA Fak Adab

1

Nazariyatut Tarjamah

 

NIP.150312446

 

 

IAIN Suka Yk

2

Tatbiqut Tarjamah

 

 

 

 

S2 PA UGM

3

Sejarah Agama- agama

 

 

 

 

 

 

 

31

Ridwan,S.Ag,M.Hum

Tenaga pengajar

III/a

S1 Jur. BSA Fak Adab

1

Nazariyatut Tarjamah

 

NIP.150228264

 

 

IAIN Suka Yk

2

Tatbiqut Tarjamah

 

 

 

 

S2 Sastra Arab UI

3

Naqdul Adab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosen Luar Biasa

 

 

 

 

 

 

32

H.Ma'mun Muhammad Mura'i,LML

Lektor Kepala

IV/c

S1 Al-Azhar

1

Usul Fiqh

 

 

 

 

 

2

Fiqh Ushul Fiqh

 

 

 

 

 

 

 

33

Mr. Hossni Abdalla Hasssan Aly

Lektor

III/c

Dosen Tamu Mesir

1

Ta'bir Syafawi

 

 

 

 

 

2

Ulumul Qur'an

 

 

 

 

 

 

 

34

Syekh Abdul Hamid

Lektor

III/c

Dosen Tamu Mesir

1

Ta'bir Syafawi

 

 

 

 

 

2

Ta'bir Syafawi

 

 

 

 

 

2

 

35

Syekh  Muhammad al-Khatib

Lektor

III/c

Dosen Tamu Syiria

1

Bahasa  Arab

 

 

 

 

 

2

Ulumul Hadits